INTERKRES

Masz pytania? Zadzwoń 84 641 27 42

Dotacje unijne

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

 

Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie INTERKRES.”

Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 - 31/08/2018.
Całkowita wartość Projektu: 121 278.00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 83 810.00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
  2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
  3. Opracowanie strategii wzorniczej

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie Strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów

RPO WL Działanie 4.2

Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Kategoria interwencji
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Umowa o dofinasowanie
RPLU.05.01.00-06-0042/17-00

Cele projektu:
Projekt swoim zakresem obejmuje montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach
budynków Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Interkres Sp. J S. Smyk, Z. Mazurek zlokalizowanych w
miejscowości Sitaniec 126, 22-400 Zamość w powiecie zamojskim. (budynki produkcyjne). Projekt ma na celu
wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Dla instalacji o
mocy 29,87 kW przewidziano montaż 103 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 290 Wp
każdy, natomiast dla instalacji o mocy 39,73 kW 137 szt. paneli. Panele zostaną przyłączone do inwerterów
DC/AC. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. Moduły PV
rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. W wyniku
montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi
przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się
poza obszarami Natura 2000.

Planowane efekty:
Zasadniczym efektem projektu jest rozwój firmy i znacząca poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym.
Ograniczona zostanie emisja do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów generowanych podczas spalania
konwencjonalnych paliw oraz wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju. W wyniku realizacji
projektu wprowadzone zostaną nowe produkty (zielona energia elektryczna), wzrośnie zatrudnienie. Projekt
wspiera Cel szczegółowy 4. Osi Priorytetowej Energia przyjazna środowisku, tj. zwiększenie poziomu produkcji
energii ze źródeł odnawialnych. Jest też zgodny z celem Działania 4.2, ponieważ przyczynia się do wypełnienia
zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (tzw. 3x20%), oraz Strategii
Europa 2020. Działania projektowe ukierunkowane są na budowę konkurencyjnego rynku energii odnawialnej,
który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb
energetycznych lokalnej gospodarki. Działania projektowe wspierają dywersyfikację dostaw energii oraz
zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionu, wykorzystując jego naturalne uwarunkowania i potencjały
(Lubelszczyznę charakteryzuje najwyższe nasłonecznienie w kraju), zgodnie z programem wojewódzkim dot.
wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Efekty projektu w
pełni realizują oczekiwane rezultaty Działania 4.2, dotyczące produkcji energii elektrycznej i spadku emisji
gazów cieplarnianych.

Wartość projektu:
589 167,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
311 348,85 PLN

"Projekt zrealizowany, okres trwałości: do 09.2021

 

Erasmus

W latach 2018-2021 wspólnie z Partnerami z Polski, Włoch, Bułgarii, Niemiec i Rumunii realizujemy projekt Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry (DigiFind).
Jego celem jest wsparcie trenerów pracujących w sektorze meblarskim w rozwoju kompetencji niezbędnych do nauczania kompetencji cyfrowych w grupie słabo wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Ma to w efekcie zwiększyć możliwości zatrudnienia oraz rozwoju osobistego i zawodowego tych ostatnich oraz zapewnić trwały rozwój sektora meblarskiego.
Planowane rezultaty projektu obejmują program szkolenia dla trenerów, materiały edukacyjne oraz innowacyjne narzędzia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie digifind.unwe.bg

Kontakt

INTERKRES Sp.j.

22-400 Zamość Sitaniec 126

tel./fax: 84 616 69 46, tel. 84 641 27 42, fax: 84 641 27 41

e-mail: biuro@interkres.com.pl

© 2019 INTERKRES

Projekt i wykonanie Net Partners