PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki.
Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informację odnośnie polityki prywatności na naszej stronie TUTAJ.

Unia Europejska

 • DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJE I ETAP

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
  I Etap

  Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej wstępem do wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie INTERKRES.”

  Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 – 31/08/2018.
  Całkowita wartość Projektu: 121 278.00 zł.
  Kwota dofinansowania z UE: 83 810.00 zł.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

  CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  Przeprowadzenie audytu wzorniczego
  Zdefiniowanie problemów wzorniczych
  Opracowanie strategii wzorniczej

  PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  Głównym rezultatem będzie Strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów

 • DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJE II ETAP

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
  II Etap

  Tytuł Projektu:„Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO INTERKRES SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER SMYK I ZBIGNIEW MAZUREK”.

  Okres realizacji Projektu: 01/07/2019 – 01/10/2020 Całkowita wartość Projektu: 2 926 170.00 zł. Kwota dofinansowania z UE: 1 455 700.00 zł.

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

  Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa INTERKRES poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

  PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: RZECZOWE:

  – Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,
  – Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;
  – Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

  FINANSOWE:

  – Wzrost przychodów.
  – Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
  – Optymalizacja zysku.

  INNE:

  – Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
  – Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
  – Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  – Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
  – Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.

 • RPO WL DZIAŁANIE 4.2

  Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

  Kategoria interwencji
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskie go na lata 2014 – 2020
  Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
  Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

  Umowa o dofinasowanie
  RPLU.05.01.00-06-0042/17-00

  Cele projektu:
  Projekt swoim zakresem obejmuje montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Interkres Sp. J S. Smyk, Z. Mazurek zlokalizowanych w miejscowości Sitaniec 126, 22-400 Zamość w powiecie zamojskim. (budynki produkcyjne). Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów naturalnych (energii słonecznej) w celu produkcji energii elektrycznej. Dla instalacji o mocy 29,87 kW przewidziano montaż 103 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 290 Wp każdy, natomiast dla instalacji o mocy 39,73 kW 137 szt. paneli. Panele zostaną przyłączone do inwerterów DC/AC. Panele zostaną ułożone na konstrukcji wsporczej ułożonej bezpośrednio na dachu. Moduły PV rozmieszczone będą równomiernie, w sposób zapewniający ich maksymalne nasłonecznienie. W wyniku montażu paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów budowlanych należących do Wnioskodawcy nie nastąpi przekształcenie terenu. Realizacja projektu będzie neutralna dla środowiska. Lokalizacja projektu znajduje się poza obszarami Natura 2000.

  Planowane efekty:
  Zasadniczym efektem projektu jest rozwój firmy i znacząca poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym. Ograniczona zostanie emisja do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów generowanych podczas spalania konwencjonalnych paliw oraz wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju. W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostaną nowe produkty (zielona energia elektryczna), wzrośnie zatrudnienie. Projekt wspiera Cel szczegółowy 4. Osi Priorytetowej Energia przyjazna środowisku, tj. zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest też zgodny z celem Działania 4.2, ponieważ przyczynia się do wypełnienia zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (tzw. 3×20%), oraz Strategii Europa 2020. Działania projektowe ukierunkowane są na budowę konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Działania projektowe wspierają dywersyfikację dostaw energii oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionu, wykorzystując jego naturalne uwarunkowania i potencjały (Lubelszczyznę charakteryzuje najwyższe nasłonecznienie w kraju), zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Efekty projektu w pełni realizują oczekiwane rezultaty Działania 4.2, dotyczące produkcji energii elektrycznej i spadku emisji gazów cieplarnianych.

  Wartość projektu:
  589 167,85 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich:
  311 348,85 PLN

  „Projekt zrealizowany, okres trwałości: do 09.2021”

 • Erasmus

  W latach 2018-2021 wspólnie z Partnerami z Polski, Włoch, Bułgarii, Niemiec i Rumunii realizujemy projekt Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry (DigiFind). Jego celem jest wsparcie trenerów pracujących w sektorze meblarskim w rozwoju kompetencji niezbędnych do nauczania kompetencji cyfrowych w grupie słabo wykwalifikowanych pracowników tego sektora. Ma to w efekcie zwiększyć możliwości zatrudnienia oraz rozwoju osobistego i zawodowego tych ostatnich oraz zapewnić trwały rozwój sektora meblarskiego. Planowane rezultaty projektu obejmują program szkolenia dla trenerów, materiały edukacyjne oraz innowacyjne narzędzia wspierające rozwój kompetencji cyfrowych.

  Więcej informacji o projekcie na stronie digifind.unwe.bg

 • DZIAŁANIE 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,

  3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

  Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”

  Wartość dofinansowania: 107 852, 43 PLN

  CEL PROJEKTU:

  Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

  PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

 • 1.2 Internacjonalizacja MŚP

   

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

  Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

   

  Tytuł Projektu: Przygotowanie do wdrożenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie INTERKRES.

   

  Okres realizacji Projektu: 01/01/2020 – 31/02/2023.

   

  CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

   

  Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo realizując przedmiotowy projekt jest uzyskaniegotowości do działalności eksportowej, produktów w postaci mebli tapicerowanych typu PREMIUM na rynku czeskim oraz niemieckim. Realizacja zaplanowanych w modelu działań przyczyni się do osiągnięcia
  następujących celów szczegółowych:
  • uzyskanie gotowości do nawiązania nowych kontaktów biznesowych poprzez przygotowanie
  materiałów marketingowych w językach rynków docelowych,
  • udział w targach jako wystawca,
  • udział w misjach gospodarczych,
  • uruchomienie sklepu internetowego w językach rynków docelowych,
  • zakup usług doradczych związanych z internacjonalizacją.

  Pozwoli to na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Dziękiuzyskaniu gotowości do realizacji przyjętej strategii eksportowej firma planuje zwiększyć przychody z tytułu sprzedaży na rynkach zagranicznych.

   

 • Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie INTERKRES

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego,

  Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

   

   

  Tytuł Projektu:

   

  „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie INTERKRES”.

  Wartość Projektu:  609 128, 01 PLN
  Wartość dofinansowania:  317 174, 74 PLN
   

  Cel Projektu:

   

  Głównym CELEM projektu jest inwestycja w odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw. Działania te przyczynią się do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ograniczenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery, racjonalnego gospodarowania energią przez przedsiębiorstwa oraz pozwoli na skuteczne rozwiązywanie problemów ekonomicznych przedsiębiorstw związanych ze wzrostem cen energii.

  Planowane efekty: Redukcja kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób przełoży się na korzystnie oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo.